Medicínska etika & Bioetika - Medical Ethics & Bioethics

Vydané čísla časopisu na stiahnutie 

 • Na tejto webstránke sú k dispozícii na stiahnutie vo formáte PDF novšie čísla časopisu počnúc ročníkom 2018
 • Archív starších čísel časopisu (ročníky 1994 - 2017) je nateraz k dispozícii na predchádzajúcej webstránke ústavu: www.bioetika.sk.

O časopise

 • Medzinárodný, dvojjazyčný, vedecko-odborný časopis pre otázky medicínskej etiky a bioetiky. Určený medicínskej a zdravotníckej verejnosti v Slovenskej republike a v zahraničí, zvlášť členom etických komisií. Má za cieľ napomáhať medzinárodnú výmenu informácií a dialóg na poli medicínskej etiky a bioetiky. Prináša pôvodné práce, prehľady, listy redakcii, recenzie, významné materiály a dokumenty, informácie o podujatiach a udalostiach v oblasti medicínskej etiky a bioetiky. edukačné materiály pre členov etických komisií. Pôvodné vedecké a odborné práce publikované v časopise sú recenzované a musia zodpovedať obvyklým medzinárodným kritériám. Založený v roku 1994 Nadáciou Ústav medicínskej etiky a bioetiky v Bratislave. Počas prvých rokov existencie tvorba časopisu nadväzovala na vedecko-odborné aktivity Ústavu medicínskej etiky a bioetiky, spoločného pracoviska Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov (IVZ) a Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave. Editovanie a vydávanie časopisu aj po zmene svojej právnej formy (nadácia na n.f. v roku 2002) nepretržite zabezpečuje Ústav medicínskej etiky a bioetiky n. f. v spolupráci s vydavateľstvom Charis a. s. v Bratislave. Od roku 2011 časopis opäť nadväzuje aj na aktivity Ústavu zdravotníckej etiky Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.
 • Vedúci redaktor: J. Glasa 
 • Výkonná redaktorka: H. Glasová 
 • Redakčná rada/Editorial Board: Ľ. Batka, P. Bicianová, J. Ďačok, J. Glasa, (predseda), H. Glasová, Z. Grabczak, T. Krčméryová, J. Matulník, J. Palaščák, R. Pullmann, A. Rakús 
 • Rozšírená redakčná rada/National Advisory Board: J. Boboková, M. Glasová, Š. Krajčík, M. Kriška, P. Kukumberg, J. Longauer, E. Mathéová, M. Mojzešová, P. Mráz, M. Šustrová, V. Thurzo, J. Trizuljaková, V. Žilínek 
 • Medzinárodný poradný zbor/International Advisory Board: Ch. Byk (Paris), A. Carlberg (Stockholm), L. Gormally (London), T. Hope (Oxford), H. Klaus (Washington, DC), S. Leone (Palermo), T. Lajkep+ (Brno - Brussels), M. Munzarová (Brno), R. H. Nicholson (London), J. Payne (Prague), D. Sacchini (Rome), A. Slabý (Prague), A. Spagnolo (Rome), J. Šimek (Prague), K. Šipr (Brno), H. Watt (Oxford) 
 • Adresa redakcie: ÚZE SZU, Limbová 12-14, 833 03 Bratislava 37 
 • E-mail: jozef.glasa@szu.sk
 • Tel.: (00421) 905 208 146 
 • Registrovaný MK SR pod číslom 964/94. 
 • Vydáva Charis a. s., Ipeľská 3, 821 07 Bratislava pre Ústav medicínskej etiky a bioetiky n. f. 
 • Excerpovaný do nasledujúcich databáz: Bibliographia medica slovaca, CiBAMed, Scopus a čiastočne do Medline. 
 • © Institute of Medical Ethics and Bioethics n. f., Bratislava, Slovak Republic
 • ISSN 1335-0560

Pokyny pre autorov + Informácia o objednaní časopisu

 • Pokyny pre autorov na stiahnutie: prosíme, stiahnite si aktuálne pokyny pre autorov na formálnu úpravu textu Vášho príspevku a príloh.
 • Informácia o objednaní časopisu: prosíme, stiahnite si objednávkový formulár a pošlite poštou alebo e-mailom.