Témy bioetiky 

Na tomto mieste uvedieme vybrané témy zo širokej oblasti súčasnej bioetiky, najmä tie, ktoré boli spracované v slovenskom jazyku a uverejnené v časopise ME&B nášho ústavu, prípadne v iných periodikách - aby boli ľahšie dostupné slovenskej odbornej i študujúcej verejnosti. Materiály budeme postupne dopĺňať, prípadne aktualizovať. V prípade starších materiálov prosíme čitateľov, aby brali pri vlastnom štúdiu do úvahy aktualizované verzie v týchto materiáloch citovaných zákonných a iných všeobecne záväzných predpisov, odborných odporúčaní alebo dokumentov celoštátnych alebo medzinárodných organizácií či inštitúcií (pozri aj podstránku Materiály a dokumenty).